Best Android Apps

4.3 312 ratings
Downloaded 10,000+ times

Install →

Developer: Lizdin Enterprise

Android Advertising
Learn moreEDUCATION

Maklumat lengkap cara solat istikharah ! Terdapat 40 persoalan berkaitan panduan solat istikharah. Semoga anda mendapat manfaatnya. Aplikasi yang wajib bagi semua orang islam. Insyaallah.
Fakta Dan Ciri - Ciri Menarik Aplikasi ini :

1) Anda TIDAK PERLUKAN TALIAN INTERNET untuk membaca app ini

2) Hampir 40 persoalan-persoalan diutarakan beserta jawapannya sekali

3) Semua maklumat / info berkenaan aplikasi ini diambil daripada sistem IslamGrid (Projek IslamGRID adalah projek kerjasama terutamanya antara MAMPU dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (sebagai pemilik) yang mana kedua-duanya di bawah Jabatan Perdana Menteri dan beberapa agensi lain seperti MOSTI)

4) Semua jawapan bagi setiap persoalan dijawab oleh panel - panel ustaz / ustazah dari IslamGrid

5) Kami hanya menyediakan maklumat ini di dalam bentuk yang mudah dibawa kemana - mana oleh kita semua tanpa talian Internet.Kami juga tidak mempunyai sebarang afiliasi / hubungan dengan pihak IslamGrid

Segala info / soalan / cadangan / bantahan , sila kemukakan ke admin@greatestwebapp.com
Kami hargai setiap cadangan anda

Terima kasih

Istikharah information on how to pray! There are 40 questions of istikharah prayer guide. Hopefully you get the benefits. Applications that are mandatory for all Muslims. God willing.
Facts And Features - Exciting Features of this application:

1) You DO NOT NEED ONLINE to read this app

2) Nearly 40 questions posed and answers all

3) All information / information on this application is taken from the system IslamGrid (IslamGRID Project is a collaborative project between the CAN and especially the Islamic Development Department of Malaysia (as owner), which are both under the Prime Minister's Department and other agencies such as MOSTI)

4) All the answers for every question answered by the panel - the panel ustaz / ustazah from IslamGrid

5) We only provide this information in a form that is easy to carry wherever - where by we all offline Internet.Kami has no affiliation / relationship with the IslamGrid

All info / questions / suggestions / objections, please write to admin@greatestwebapp.com
We appreciate all your suggestions

Thank you

Size: 9.4M; Requires Android : 10 and up. pname=com.greatestwebapp.carasolatistikharah .apk

Tell a friend →

Best Android Apps