Best Android Apps

3.9 136 ratings
Downloaded 5,000+ times

Install →

Developer: NewsLab.cz

Android Advertising
Learn moreCOMICS

Milí čtenáři,
tato aplikace přináší klasickou českou komiksovou trilogii Příhody Malého boha, Příchod bohů a Kruanova dobrodružství. Trilogie se objevila poprvé v sedmdesátých letech na stránkách časopisu Abc a způsobila poprask. Poté vyšla mnohokrát v různých speciálních komiksových edicích a vždy nadchla novou generaci čtenářů.
Ve spolupráci s autorem komiksu Vlastislavem Tomanem ji přinášíme na mobilní zařízení se systémem Android jako první český komiks s vlastní aplikací. Pro toto elektronické vydání jsme použili originální, nijak neupravené kresby Františka Kobíka, dodnes jednoho z nejuznávanějších českých komiksových kreslířů. Máte tak možnost poprvé vidět komiksy tak, jak v sedmdesátých letech vznikly, a jak je doposud viděli jen jejich tvůrci - bez retuší a chyb způsobených tiskem, ale také s redakčními poznámkami na okraji papíru či soutiskovými značkami.

Snažili jsme se o co největší čtenářský komfort. Aplikace proto umožňuje prohlížet komiks v několika módech. Buď si můžete jednoduše listovat stránkami a zvětšovat či zmenšovat je pomocí dvou prstů, nebo se dvojitým poklepáním dostat do obrázkového módu. V něm pohodlně procházíte komiks políčko za políčkem. Jedno klepnutí na stránku zobrazí náhledy dalších komiksových stránek a text, který ke každé stránce komiksu přímo pro aplikaci napsal Vlastislav Toman.

Doufáme, že z aplikace budete mít stejnou radost jako my, a že se budete dobře bavit. Aplikace je zároveň i naším experimentem s placeným obsahem v českých podmínkách. Vzhledem k nákladům na vývoj a nákup práv na uveřejnění komiksů jsme cenu jednoho vydání stanovili na 40 kč, cenu celé trilogie na 75 kč. Pokud se nám podaří získat zpět rozumnou část nákladů, rádi přineseme na iPhone a Android další komiksy. Takže si držme palce.

Malý Bůh: ISBN 978-80-260-1835-3
Příhody malého Boha: ISBN 978-80-260-1836-0
Příchod Bohů: ISBN 978-80-260-1837-7

Dear readers,
This app brings the classic Czech comic trilogy Adventures of the Little God, gods and Coming Kruanova adventure. Trilogy first appeared in the seventies in the pages of Abc and caused an uproar. Then came many times in various special editions comic and always excited about a new generation of readers.
In collaboration with the author of comics Vlastislav Toman bring it on mobile devices running Android as the first Czech comics with their own applications. For this, we used the electronic edition of the original, the raw drawings Kobíka Francis, still one of the most respected Czech comics cartoonists. You have the first opportunity to see comics as they arose in the seventies, and as far seen only by their creators - without retouching and printing errors caused, but also with editorial notes on the edge of the paper or registration marks.

We tried to maximize the reader's convenience. Why the application allows you to view comics in several modes. Either you can simply flip through the pages and zoom in and out using two fingers, or double tap to get into a picture mode. In it comfortably browse comics box for box. One click on the thumbnail page displays other comic pages and text to each page of comics directly for an application written Vlastislav Toman.

We hope that the application will be as happy as we are, and that you'll have a good time. The application is also an experiment with our paid content in Czech conditions. Due to the development costs and the purchase of rights to publish the comics are one issue price set at CZK 40, the price of the entire trilogy at 75 CZK. If we can get back to a reasonable portion of the cost, we will bring to the iPhone and Android other comics. So let's have thumbs.

Little God: ISBN 978-80-260-1835-3
Adventures of a small God, ISBN 978-80-260-1836-0
The arrival of the Gods: ISBN 978-80-260-1837-7

Size: 18M; Requires Android : 7 and up. pname=cz.newslab.malybuh .apk

Tell a friend →

Best Android Apps